Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky společnosti VETAMIX s.r.o.

Obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.vetamix.cz, jehož provozovatelem je společnost:

VETAMIX s.r.o.
se sídlem: Praha 5 - Motol, Brdlíkova 287/1d, PSČ 150 00,
identifikační číslo: 27205274,
společnost zapsaná: u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 104318,

telefon: 371 733 577
email: obchod@vetamix.cz

kontaktní adresa: Dolany 42, Klatovy, PSČ: 33901

a blíže upravují (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) vzniklé na základě, nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.vetamix.cz.

I. Základní ustanovení

Vymezení základních pojmů:

Prodávajícím je společnost VETAMIX s.r.o.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídkou je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Informace o ceně zboží, resp. o zboží samém uváděné prodávajícím prostřednictvím internetových stránek obchodu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Obrázky nabízeného zboží mají ilustrativní charakter a nemusí odpovídat jeho skutečné podobě.

Ustanovení o uživatelském účtu

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (prodávající neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 3. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Vetamix s.r.o., Dolany 42, Klatovy, PSČ:33901;
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 ObčZ, zejména od smluv:
  1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude archivována
 10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u příslušného orgánu dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě www.vetamix.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaná odpověď (email nebo SMS) shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do 5 pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (v ujednaném množství, jakosti a provedení), která je předmětem koupě, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá kupujícímu (spotřebiteli) věc až, jakmile mu je tato předána dopravcem.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Vetamix s.r.o., Dolany 42, Klatovy, PSČ: 33901

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady. Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

V. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u

spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, toto ustanovení se nepoužije zejména, vyplývá-li to z povahy věci (věc podléhá rychle zkáze) .

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti

prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

 • Vetamix s.r.o., Dolany 42, Klatovy, PSČ: 339 01
 • Vetamix s.r.o., SNP 42, Slezské předmětí, Hradec Králové, PSČ: 500 03

 

VI. Ceny

V internetovém obchodě jsou veškeré ceny aktuální a platné a jedná se o ceny smluvní.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno prostřednictvím internetového obchodu, a to prostřednictvím registrovaného profilu (bod I.) kupujícího na www.vetamix.cz.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

platební kartou na dobírku v provozovnách prodávajícího tedy na adresách:

 • Vetamix s.r.o., Dolany 42, Klatovy, PSČ: 339 01
 • Vetamix s.r.o., SNP 42, Slezské předmětí, Hradec Králové, PSČ: 500 03

a to při osobním odběru objednaného zboží;

platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 738 260 319/0800 vedený

u společnosti Česká spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou;

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Doklady k objednanému zboží předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží.

Kupující je povinen zboží převzít (překontrolovat podle přepravního listu) a zaplatit. V případě poškození zásilky sepíše s dopravcem zápis o škodě. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@vetamix.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat na uvedenou emailovou adresu.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu další přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní odběr je možný na adrese:

 • Vetamix s.r.o., Dolany 42, Klatovy, PSČ: 339 01
 • Vetamix s.r.o., SNP 42, Slezské předmětí, Hradec Králové, PSČ: 500 03

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Doba dodání se řídí dle vybrané přepravní služby. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - zahraničí:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Doba dodání se řídí dle vybrané přepravní služby. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.vetamix.cz

IX. Věrnostní program

Prodávající umožňuje svým zákazníkům (kupujícím z řad spotřebitelů) účast na věrnostním programu, v rámci kterého mohou zákazníci za podmínek stanovených prodávajícím sbírat body, které následně mohou za podmínek stanovených prodávajícím upotřebit v souvislosti s nákupem dalších produktů prodávajícího. Věrnostní program je určen výhradně pro kupující z řad spotřebitelů. Účast kupujících, kteří nemají postavení spotřebitele, na věrnostním programu je vyloučena.

Účast na věrnostním programu je možná výhradně na základě registrace zákazníka do věrnostního programu. Způsob registrace stanovuje prodávající. V případě registrace je zákazník povinen vyplnit všechny při registraci vyžadované údaje. Neúplné vyplnění registračních údajů může mít za následek nemožnost sběru bodů, případně omezení výhod plynoucích z účasti na věrnostním programu.

Za každých uhrazených 100,- Kč za zboží z produkce prodávajícího, které bylo objednáno prostřednictvím e-shopu provozovaného prodávajícím, náleží zákazníkovi 1 bod. V případě jiného způsobu objednání zboží než prostřednictvím e-shopu provozovaného prodávajícím nevzniká zákazníkovi právo na body věrnostního programu.

Zákazník získává body pouze za nákup tzv. neakčního zboží. Za nákup akčního zboží, popřípadě jinak zlevněného zboží, nenáleží zákazníkovi žádné body.

Kromě bodů získaných za nákup zboží může zákazník získat body rovněž dalšími způsoby stanovenými prodávajícím (bonusové body).

Zákazník sbírá body na bodové konto, které je přístupné přes uživatelský profil zákazníka. Body za nákup a bonusové body se sčítají.

Zákazník je oprávněn využívat nasbírané body ze svého bodového konta v souvislosti s dalšími nákupy výrobků produkce prodávajícího prostřednictvím e-shopu provozovaného prodávajícím. V souvislosti s úhradou kupní ceny může být zákazníkovi poskytnuta sleva, kdy využití 1 bodu na nákup představuje slevu 1,- Kč z ceny nákupu.

Zákazník využije body ze svého bodového konta tak, že v souvislosti s objednávkou uvede do vyhrazeného textového pole objednávkového formuláře počet bodů, které má zájem v souvislosti s takovouto objednávkou uplatnit. Počet uplatňovaných bodů nesmí být vyšší než počet bodů na bodovém kontě zákazníka. Maximální počet uplatněných bodů na 1 objednávku je 500 bodů. Minimální hodnota objednávky po odečtení bodů činí 100,- Kč. Za nákup, při kterém zákazník uplatnil body nezískává zákazník žádné body.

Zákazník není oprávněn využít body v souvislosti s nákupem akčního zboží či jinak zlevněného zboží. V takovémto případě nebude zákazníkovi poskytnuta žádná sleva.

V souvislosti s poskytnutím slevy bude příslušný počet bodů odečten z bodového konta zákazníka. Na poskytnutí slevy není právní nárok ani poskytnutí slevy nelze právně vymáhat.

Směna bodů na peníze je vyloučena. Převod bodů mezi jednotlivými zákazníky navzájem je vyloučen.

Uplynutím 12 měsíců body propadají.

Veškeré porušení podmínek programu, protiprávní nebo neoprávněné použití výhod programu, chování proti zájmům prodávajícího, falšování informací může mít za následek úplné vyřazení zákazníka z programu, anulaci získaných bodů bez jakékoliv kompenzace a předchozího upozornění.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky věrnostního programu, stejně jako si vyhrazuje právo kdykoli věrnostní program přerušit či ukončit, a to i bez náhrady. V takovýchto případech nevzniká zákazníkovi právo na jakoukoli kompenzaci.

X. Bezpečnost a ochrana informací

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 3.10.2018

Copyright © 2024, Vetamix.cz Powered by
Na vašem soukromí nám záleží

My, VETAMIX s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.